Bellona’ta Yönetişim

Kurumsal Yönetim

Bellona Mobilya, Erciyes Anadolu Holding’e bağlı bir grup şirketidir. Bellona’ta yönetişim, yasalara ve şirket kurallarına uyulmasını güvence altına alacak kontrol sistemleridir. Şirketin etik kuralları ve “ahlaki değerlere bağlılık” değerimiz yönetişim sistemi için uygun bir dayanak oluşturur. Bellona’ta yönetişim yaklaşımı, “Bellona Yönetişim İlkeleri Kılavuzu’nda” tanımlanmıştır. Bu kılavuzda liderlerin yönetişim konusunda üzerlerine düşen roller belirtilmiştir. Yönetişim ilkelerine uygunluğu temin eden pek çok uygulama bulunmaktadır.

2009 yılında kurulan iç Denetim birimimiz bu uygulamalardan biridir. Böylece Bellona; Bellona, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve yasal gerekliliklerin ötesine geçme isteğini ortaya koymuştur. Bellona oluşturduğu dört aşamalı yönetim sistemi ile yönetişim uygulamalarının etkililiğini güvence altına almıştır.Yönetişim ilke ve uygulamalarına şirketin tüm çalışanlarının katılımı sağlanmakla birlikte, örnek uygulamalar Şekil 2’de verilmektedir.

Yönetişim İlkeleri Yönetişim Uygulama Örnekleri
Şeffaflık Bilgilendirme Politikası, Tedarikçi Zirvesi Ana Bayi/Bayi Toplantıları, KSS Raporlaması, Yıllık Faaliyet Raporu
Adil olmak Çalışan Memnuniyeti Anketi, Müşteri Memnuniyeti Anketi, Tedarikçi Memnuniyeti Anketi, PYS, Kariyer Yönetimi, İK Politikası, Satınalma Politikası, Etik Kurul
Hesap Verebilirlik Genel Kurul, YK toplantıları, İç Denetim, Dış Denetim
Sorumluluk Yasalara uyum, Sistem Standartları, Görev Tanımları

Şekil 2 Yönetişim ilkeleri ve uygulamaları

Bellona Değerleri

Bellona Değerleri Kurumsal Yönetimin önemli bir unsuru olarak görülür ve günlük aktivitelerden başlayarak tüm planlar ve programlarda yol gösterici olarak göz önünden bulundurulurlar.

Bellona Değerleri

1- Ahlaki değerlere bağlılık

Vicdanımızın sesi bizim için önemlidir. Çalışma yaşamımızda ve paydaşlarla olan ilişkilerimizde adalet, hakkaniyet, hesap verebilirlik ve şeffaflık kaçınılmaz ölçütlerimizdendir. Etik kuralları gözeterek karar vermek iş yapma biçimimizin temelini oluşturur. Ulusal ve Global yasalara ve kurallara uymayı benimseriz.

2- İnsana saygı

Yaşamın temel unsuru olan insan bizim için değerlidir. İnsana saygımız kendimize olan saygımızla başlar. İnsanı insan olduğu için sever, sayarız. Herkesin bir fikri, düşüncesi ve yaşam tarzı olduğunu bilir ve saygı duyarız. Çeşitlilik bizim zenginliğimizdir.

3- Biz bilinci

Bellona’lılar olarak büyük bir ekip olduğumuzu biliriz. Kimseye ayrımcılık yapılmayacağına ve fırsat eşitliğine inanırız. Tüm paydaşlarımızla değer oluşturabileceğimizin farkında olarak çalışırız. İyi günde de kötü günde de birbirimize destek oluruz.

4- Sürekli gelişim

Sürekli gelişmenin bizi farklı kılacağını ve sürekli gelişimin değişime açık olmakla gerçekleşeceğini biliriz. Mükemmele ulaşma yolunda işlerimizi sürekli iyileştirmemiz ve geliştirmemiz gerektiğine inanır ve bu doğrultuda çalışırız.

“Değer katmayı, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizin merkezine alarak büyümeyi sağlamak” olarak ifade ettiğimiz genel stratejimiz için Ciro, Karlılık ve Sürdürülebilirlik Endeksi performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

Bellona Strateji Yönetimi

Bellona Mobilya Strateji Yönetiminin temel unsurları ve faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir. Bu adımlar her yıl yapılan strateji çalıştaylarında gözden geçirilir ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilir.


 • Misyon, vizyon ve değerler
 • Stratejik bilgi matrisleri
 • Holding Stratejileri
 • Şirket genel stratejisi
 • İç/Dış Çevre analizi
 • PEST Analizi
 • Strateji formülasyonu
 • SDET analizleri
 • SWOT
 • Ana stratejiler/politikalar
 • Temel yetenekler
 • Stratejik faaliyetler
 • Ana strateji-A3’leri
 • Süreç A3’leri
 • Bireysel hedef kartları
 • Bütçe yönetimi süreci
Şirketimizin günlük operasyonel kararlardaki duruşunu belirleyen politikalar her yıl ilgili bölüm yöneticileri tarafından gerekirse güncellenir ve tamamı Stratejik Plan Çalıştayı’nda bir gündem maddesi olarak gözden geçirilir. Bellona’ta mevcut politikalar aşağıdadır.

Politika
Kalite
İnsan Kaynakları
İş Sağlığı ve Güvenliği
Satınalma
Enerji
Bakım
Çevre
İşbirliği
Finans
Sabit Kıymetler
Üretim Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Stok
Bilgilendirme
İletişim
Şekil 3 Politikalar

Bellona’ın ana stratejilerinin, tüm paydaş gruplarının beklentileri ile ilişkilerinin sağlanması önemli bir Stratejik Planlama faaliyetidir. Böylece her ana stratejinin hangi paydaş grubunun beklentisini karşıladığına bakılmaktadır. Burada her paydaş için en az bir ana stratejinin belirlenmiş olması beklenmektedir. Böylece yıllık stratejik plan’da, yayılımda ve faaliyet sonuçlarında paydaş beklentileri gözetilmiş olmaktadır.

Bellona Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi, stratejilerin hayata geçirilmesi, süreçlerin etkin işleyişi ve gösterge performanslarının hedeflenen düzeyde sağlanmasını temin etmek amacıyla tasarlanmıştır. Süreçlerde ve belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi aşamasında mevcut ve muhtemel riskler belirlenmekte ve alınan aksiyonlarla, kalıntı risk haline dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesi sağlanmaktadır. Bu çerçevede “Bellona Risk Evreni” oluşturulmuş ve “Risk Matrisleri”, “Risk Isı Haritaları” güncel bir şekilde izlenebilir ve yönetilebilir hale gelmiştir. Mevcut durumda 126 risk belirlenmiş ve 98 risk yönetilmektedir. Risk matrisinde her riskin ilişkili olduğu süreç belirtilmektedir. Kurumsal Risk Yönetimi faaliyetlerinin etkililiğini gözden geçirmek amacı ile KRY ve İç Denetim Kurulu oluşturulmuştur. Kurul ayda bir toplanarak risklerin mevcut etki düzeyini ve ilişkili aksiyonları değerlendirmektedir.

Finansal Riskler; Finansal Riskler, Risk Kontrol Matrislerinde tanımlanmıştır. Bu risklerle ilgili olarak İç Denetim birimimiz 3 aylık periyotlar ile ilgili bölümleri ve süreçleri denetlemektedir. Kurumsal faaliyet raporumuzda da yer alan temel finansal risklerimiz aşağıdadır.

Kur riski yönetimi: Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Firmamızın yabancı para cinsinden parasal varlıklarının ve parasal yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle takibi yapılarak risk duyarlılığı ölçülmektedir.

Faiz oranı riski yönetimi: Firmamızın sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, firmayı faiz oran riskine maruz bırakmaktadır. Bu riskin duyarlılık analizleri, raporlama tarihinde maruz kalınan faiz oranı riskine ve mali yılın başlangıcında öngörülen faiz oranı değişikliğine göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur.

Kredi riski yönetimi: Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle firmaya finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Firmamız, işlemlerini yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirmeye ve mümkün olduğu durumlarda yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaktadır.

Likidite riski yönetimi: Likidite riski yönetimiyle ilgili esas sorumluluk, üst yönetim birimlerine aittir. Üst yönetim birimleri, firma yönetiminin kısa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Firmamız, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek, finansal varlık ve yükümlülüklerinin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.