Çevre Dostu Uygulamalar

Bellona TSE ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14000:2004 Çevre Yönetim Sistem belgeleri doğrultusunda temel yönetim, sistem, İSG ve çevresel faaliyetlerini sürdürmektedir. Çevre dostu uygulamalar kapsamında yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir;

 • Yeşil Satınalma
 • Yeşil IT
 • Çevresel Etkinin Azaltılması
  • Sürdürülebilirlik Endeksi ve Ağaçlandırma
  • Geri Dönüşüm


A. Yeşil Satınalma

 • Bellona Mobilya, Çevre ve Satınalma politikaları doğrultusunda, Tedarik sürecinde tüm paydaşları ve çevre için olumsuz etkisi olmayan satınalmalar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
 • Bellona Mobilya kurulduğu günden buyana, hammadde olarak kullanılan yonga levhalarda, toksit etkisi olan formaldehiti insan sağlığına zarar vermeyecek seviyede içeren E1 standardı tutkal kullanılmaktadır. Bu standardın sektörde yaygınlaştırılması adına tedarikçiler ve diğer işbirliği yapılan kuruluşlar bilinçlendirilmektedir.
 • Kimyasal madde alımlarında MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi formu) olması standart bir kuraldır. “Hammadde ve Yarı Mamullerin Teslim Alınması” alt sürecinde gelen kimyasal maddenin sınıfına uygun olarak etiket yapıştırılmaktadır.
 • Ürünlerimizde yer alan kimyasalların REACH tüzüğüne uygunluğu alım yapılan firmalardan talep edilmektedir.
 • 2009 yılından itibaren uygun tedarikçilerde yonga levha temininde demiryolu lojistiği kullanılmaktadır.
 • 2008 yılından itibaren petek dolgulu kalınlaştırılmış levha kullanıldığı için ağaç tüketimi azaltılmıştır.
 • E1 Onaylı Malzeme oranı ve MSDS’li Kimyasal oranı son 5 yıl için 100% dür.

C. Yeşil IT (Bilgi Teknolojileri)

Bellona, 2010 yılından itibaren bir “Green IT” uygulaması olan sanallaştırma teknolojisine geçiş yapmıştır. Fiziksel sunucu kaynağını, istenilen miktarda mantıksal parçalara bölerek toplam sunucu verimliliğini optimize etmeye sunucu sanallaştırması denmektedir. Sanallaştırma ile sisteme donanım/yazılım bağımsızlığı kazandırılmakta, %50‟ye varan kaynak verimliliği, %40 oranında da altyapı maliyetinin azaltılması sağlanmaktadır.

D. Çevresel Etkinin Azaltılması

a- Sürdürülebilirlik Endeksi ve Ağaçlandırma

Sürdürülebilirlik kavramı Bellona‟ın Misyon ve Genel Stratejisinde yer almakta ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ana stratejisinin ana göstergelerinden biri olarakta önemli bir faaliyet alanını oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik endeksi ile ölçülen bu faaliyet alanı verileri çevresel, sosyal ve ekonomik göstergelerden oluşmaktadır. Sürdürülebilirlik endeksinin hesaplanmasında su tüketimi, atık yağ, tehlikeli atık, tıbbi atık, karbon ayak izi, sosyal sorumluluk faaliyetlerine ayrılan kaynak, ekonomik katma değer göstergeleri dikkate alınmaktadır.

Çevresel konular çevre politikası ve şirket misyonu ile uyumlu olarak ele alınmaktadır. Belirli aralıklar ile çevre denetimleri yapılmakta ve politika ve stratejilere uygun şekilde sorumluluk dağılımı, strateji ile uyumlu hedef ve faaliyet dağılımı gerçekleştirilmektedir.

Bellona doğaya saldığı karbon miktarını, 2008 yılından itibaren Karbon Ayakizi hesabı ile takip etmektedir. Karbon ayak izi göstergesi aynı zamanda sürdürülebilirlik endeksi hesabında da dikkate alınmaktadır.

Karbon ayak izini azaltmak adına, Karbon salınımında etkini olan; elektrik tüketimi, doğalgaz, lojistik, araç kullanımı, katı yakıt kırılımlarında öncelikli alanlarda faaliyetler sürdürülmektedir.

Bellona büyümesine paralel olarak artan sorumluluklarını yerine getirmesinde yol gösterici ve tetikleyici olacak, birleşmiş milletler küresel ilkeler sözleşmesini imzalamıştır.

Bellona olarak 2011 yılında başta çevresel konular olmak üzere tüm sürdürülebilirlik alanlarında gelişme sağladık. Özellikle günümüzde giderek etkisini gösteren iklim değişikliğiyle mücadele konusunda altyapının oluşturulması, gelecek dönemlerde bu konuda oluşacak risk ve fırsatların yönetimi konusunda bizim için önemli bir çalışmadır. Bu yaklaşımın sonucu olarak 2011 yılında gerçekleştirilen verimlilik çalışmalarıyla, enerji tüketiminde, karbon salınımında, doğal kaynak tüketiminde önemli kazanımlar sağlanmıştır.

b- Geri Dönüşüm ve Çevreye Olan Etkinin Azaltılması

Bellona Mobilya A.Ş. 'de çevre yaklaşımı ile geri dönüştürülebilen atıkları doğru şekilde ayrıştırmakta, tehlikeli atıkların bertarafını yetkili tesisler ile işbirliği gerçekleştirerek sağlamakta ve baca gazlarının emisyonunu düzenli olarak bağımsız kuruluşlara ölçtürerek, çevre ve insan sağlığına olan etkisini sürekli azaltmaktadır.

Tükettiğimiz su miktarının azaltılması adına çalışmalar ve iyileştirmeler yürütülmektedir. Atık suların arıtma tesisi ile temizlenerek doğaya bırakılması adına düzenli ölçümler yapılmaktadır

Çalışanlarımızın Çevre duyarlılığının arttırılması için düzenli olarak Çevre ve Enerji Eğitimleri ilgili çevre mühendisleri tarafından verilmektedir. 2015 yılında toplam 3910 adam-saat Çevre ve Enerji Eğitimi verilmiştir. Çalışanlarımızdan gelen çevre konusundaki öneriler değerlendirilmekte ve kaizenlerle iyileştirmeler hayata geçirilmektedir.

Bellona geri dönüşüm faaliyetlerini yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürmektedir. Ayrıca bünyesinde yürüttüğü iyileştirme faaliyetleri ile firelerde geri dönüşüm sağlamaktadır. Bu geri dönüşümler direk olarak ağaç tüketiminin azaltılmasına fayda sağlamaktadır.

Toplanan Ambalaj Atıklarımız Miktar (kg)
PE 796.420
PS 341.835
Kağıt-Karton 1.689.466
Endüstriyel tesislerde ısınma veya proses amaçlı kullanılan yakıtların (kömür, doğalgaz vb.) yakılması sonucu bacalardan atmosfere yayılan çevre ve insan sağlığına zararlı gazların kontrol altında tutulması, hava kirliliğinin önlenmesi açısından önemlidir. Bu amaçla bacalarda periyodik olarak emisyon ölçümleri yapılmaktadır. Bellona'ta emisyon gaz ölçümleri, TÜRKAK akreditasyonuna sahip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‟ndan yetki belgeli şirketler tarafından iki yılda bir yapılmaktadır. Bu ölçümlerde emisyonların saatlik kütlesel debileri ölçülmekte ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği‟nde verilen sınır değerlerle karşılaştırılmaktadır. Ölçüm metotları ve cihazlar TS, EPA, DIN, CEN normlarına uygun, ölçümler de kalibrasyon sertifikalı cihazlarla yapılmaktadır.

Bellona'ta 2015 yılında tamamlanan kaizenlerin birçoğu İSG ve Çevre İyileştirmesi içermektedir. Yapılan tüm kaizenler ise enerji, işçilik, malzeme ve diğer gider kalemlerinde iyileştirmeler içermektedir. Bu kaizenler sonucu elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerinde tasarruf elde edilmiştir.