İnsan Hakları, Etik Kurallar ve Çalışma Hayatı

Mobilya gibi emek yoğun bir sektörde işletmelerin karlı, verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasında kilit rolü, yetiştirilmesi uzun yıllar alan, nitelikli, eğitimli ve deneyimli insan kaynağının üstlendiğine inanıyor, çalışanlarımızı sahip olduğumuz en değerli varlık, başarımızdaki itici güç olarak nitelendiriyoruz. Bu çalışan portföyümüzü nitelik bakımından sürekli geliştirmeyi ve rekabette kalıcı üstünlük elde etmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmakta üzerimize düşen sorumluluğun temelinde de tüm çalışanlarımız için sağlıklı, emniyetli ve güvenilir bir fiziki ortam yanında, insan onuruna yaraşır, çalışma ve insan haklarının en üst düzeyde sağlandığı bir sosyal çalışma ortamının yaratılması bulunmaktadır. Bu nedenle Bellona, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş insan hakları kurallarına saygılı davranır, işyerlerinde insan haklarının ihlal edilmesine izin vermez. Bellona, “İnsana Saygı”, “ Biz Bilinci” ve “Ahlaki Değerlere Bağlılık” değerleri doğrultusunda oluşturduğu tüm süreçlerini din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasal ve felsefi görüş ayrımı yapmaksızın belirli kriterlere dayanan adil sistemler üzerinden yürütür.

Bellona’da Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

İşimizin sürdürülebilirliğinin en önemli belirleyicilerinden biri ve sahip olduğumuz en önemli sermaye insan kaynağımızdır. Bu nedenle çalışanlarımızın güvenliği, sağlığı ve çalıştıkları fiziksel ortamın özellikleri konularındaki sürekli iyileştirme ve gelişmeye büyük bir önem verilmektedir. Bu nedenle Bellona, çalışanların faaliyetlerden olumsuz etkilenmemesi için sahip olduğu süreçlerini 2006 yılından bu yana OHSAS 18001 İSG yönetim sistemi ve ilgili politikalar kapsamında yönetmekte ve kurmuş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile İSG uygulamalarının takibi, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve gözden geçirme çalışmalarının yapılmasını sağlamaktadır. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine ilişkin olarak, sürekli sağlık taramaları, hijyen denetimleri, yangın denetimleri, her işletmemizde revir uygulaması, doktor hizmeti, işyeri psikoloğu, rutin olarak verilen İSG ve yangın eğitimleri, iş yeri ambulansı gibi uygulamalarının yanı sıra öneri sistemi, çalışan anketleri ve şikayet modülünden gelen çalışan önerilerine yönelik olarak gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Bellona çalışanları için oluşturmuş olduğu, çalışma ortamları, sosyal ve mali olanaklar, kişisel gelişim ve kariyer gibi faktörler bakımından en yüksek standartları hedeflemektedir. Çalışanların yönetime katılımlarının sağlanması, İşe alımdan, çalışma hayatı, kariyer planlama ve işten ayrılma mülakatlarına kadar tüm süreç boyunca, çalışanların haklarının en yüksek etik standartları ile korunmasını güvence altına almaktadır. Bu konuda tüm yasa ve kanunların da ötesine geçerek çalışanlarına sağladığı olanakları sürekli olarak arttırmayı hedeflemektedir. Bellona 2011 yılında da gerçekleştirdikleri uygulamalarla, çalışanlarına emniyetli, insan haklarına saygılı, adaletli bir çalışma ortamı sağlamış; faaliyet gösterdiği bölgedeki yerel toplumun eğitim, sağlık, kültür, çevre ve daha birçok konuda gelişimine yönelik başarılı uygulamalara imza atmıştır.

Çalışanların yasal haklarının yanı sıra pek çok ek olanaklar sunan Bellona, çalışanlarının gelişimi, yetkelendirmesi, tanıma ve takdir edilmesini çeşitli süreç ve sistemlerle güvence altına almaktadır.

  • Gelinen noktada Bellona çalışanları tarafından verilen yıllık 60.000 öneri sayısı, 3500 Kaizen ve 13 Milyon TL tasarruf süreçlerin ve sistemin etkinliğini ortaya koymaktadır.
  • Yapılan kaizenlerin önemli bir bölümü de İSG konulu kaizenlerden oluşmaktadır. Bu da hem risklerin azaltılması hem de çalışma ortamlarının sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır.
  • Tüm Bellona’larda yaklaşık 100 bölümde her ay yapılan 5S denetimleri, hijyen ve İSG denetimleri ile çalışanların sağlığı, çalışma ortamı gözetilmektedir.

Son 6 yılda (2011-2016) yılında;

Toplam öneri sayısı 225.000
Ö/S kaizeni 10.800
10 Adım Kaizen 225
İyileştirme Çalışmalarına katılan Çalışan Sayısı 1000 /yıl ortalama
Toplam kazanç 70 Milyon TL


Çalışma Hayatı

Bellona işyerlerinde, çalışanların sosyal haklarını ve çalışma şartlarını iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konuları içeren Personel Yönetmenlikleri bulunmaktadır. Yönetmelikler mevzuata uygun hükümler ihtiva etmekte, yasalardaki değişiklikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmektedir. Tüm şirket çalışanlarını kapsayan Etik Kurallar oluşturulmuştur ve Etik Kurulu ile süreç yürütülmektedir.

Stratejiler ve kurum kültürüne uygun eleman seçilmesi, seçilen elemanların yetkinliklerine uygun pozisyonlarda istihdam edilmesi, sahip oldukları yetkinliklerin sürekli geliştirilmesi ve performanslarının değerlendirilmesi sürdürülebilir bir kurumsal performans için temel gerekliliktir.

İK Planı doğrultusunda istihdam edilecek adaylardan, fırsat eşitliği politikası çerçevesinde, kuruluşun ana stratejilerini destekleyecek niteliklere, pozisyonun gerektirdiği davranışsal ve teknik niteliklere en uygun yetkinliklere sahip ve kurum kültürüne en uygun olan aday seçilmektedir. İK planlarında, Bellona’ta uzun yıllar çalışmayı özendiren İK politikası göz önüne alınmaktadır ÇMA’ nın yanı sıra, kurum kültürü anketleri, İK faaliyetleri ile ilgili anketler, şikayet bildirim modülü, ucuz atlatma raporları, iç denetimler, çalıştaylar, periyodik/periyodik olmayan toplantılar, öneri sistemi, devreye alınacak yeni sistemlerle ilgili görüş ve öneriler ile çalışanlardan geri bildirim alınmaktadır

Şirket stratejilerinden ve performans değerlendirme sonuçlarından hareketle çalışanların yetkinliklerini en üst düzeye çıkarmak, bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla eğitim ve kişisel gelişim faaliyetleri Bellona Akademi kapsamında planlanmakta ve uygulanmaktadır.

İK politikamız da yer alan kendini ve işini geliştirme, yenilikçi ve girişimci ruha sahip olma, takım olma bilinci taşıma ilkeleri ve değerlerimizde yer alan “İnsana Saygı” ve “Sürekli Gelişim” çalışanların değer gördüğü ve yenilikçiliğin desteklendiği bir kurum oluşturmanın önemini vurgulamaktadır.

“Biz Bilinci” değerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın şirket ana stratejilerini gerçekleştirmek adına birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır. Bu nedenle ana stratejileri destekleyecek birey ve ekip hedefleri oluşturulmakta ve tüm çalışanlarımıza sahiplendirilmektedir “Sürekli Gelişim” değerimiz doğrultusunda çalışanlarımıza, kendilerini ve işlerini geliştirmelerine imkan sağlayacak ortamlar oluşturmakta ve desteklemekteyiz. Lisansüstü ve doktora eğitimine devam etmek isteyen çalışanlarımıza izin olanağı sunulmaktadır. Ayrıca mali müşavirlik belgesi alan ve yüksek lisans yapan çalışanlarımızın bu çabalarının takdir edilmesi adına harç masraflarının yarısı şirketimiz tarafından karşılanmaktadır. 2012 yılında da, mavi yakalı çalışanlarımızı yükseköğrenime teşvik etmek amacıyla ek ücret uygulamasına geçilmiştir

Mavi yaka çalışanlara yönelik “Çoklu İşlevsellik Eğitimleri” ile organizasyon esnekliğinin yanında, çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeylerini en üst düzeye çıkarmak amaçlanmaktadır.

Bunlara ek olarak çalışanlarımıza tam zamanlı olarak Psikolojik Danışmanlık desteği verilmektedir. Çalışanların yanında birinci dereceden yakınları da bu hizmetten yararlanmaktadır. Bireysel danışmanlığın yanı sıra Psikolojik Danışman tarafından uygulanan grup terapileri ve sosyometri çalışmaları birey ve ekip gelişimini arttırmakta ve çalışanlara kendilerini değerli hissetmelerini sağlamaktadır.

2015 ve 2016 yılında Bellona-1 işletmesinde 475, Bellona-2 işletmesinde 205, Bellona-3 işletmesinde 147, Bellona-4-5 işletmesinde 243 kişi olmak üzere toplam 1070 kişi psikolojik danışmanlık hizmeti almış, 50 kişi işletme dışında KAYPM Aile Danışma Merkezi’nde danışmanlık hizmeti almıştır.

Faaliyet
Kan Bağışı Kampanyası
Sağlık Ocağına Ekipman Yardımı
Çocuk Hastanesi İçin İç Mekan Düzenleme Çalışması
Meslek Yüksek Okuluna Mobilya Atölyesi Yapımı
Kitap Toplama Kampanyası
Gaziler Derneği Ziyareti
İhtiyaç Sahiplerine Yardım
İlköğretim Okullarına Malzeme Yardımı
İlköğretim okullarına sağlıklı beslenme, çevre bilinci ve tasarruf eğitimi
Çalışanların iş verimlerini arttırmak ve çalışanlarımıza daha kaliteli bir yaşam sunmak için “yıllık sosyal faaliyet planı” doğrultusunda faaliyetler organize edilmektedir. Sosyal faaliyetlerin yanı sıra sosyal kulüpler ve spor tesisi gibi sosyal olanaklar da sunulmaktadır.

3293 mavi yaka 366 beyaz yaka olmak üzere toplam 3.659 kişidir. İş gücü devir oranımızın oldukça düşük seviyede seyretmesi (2016: % 2,6) çalışan bağlılığının en büyük göstergesidir. “Sıfır işten çıkarma” ilkemiz de bu olguyu desteklemektedir.

263 çalışanımız lisans/yüksek lisans, 122 çalışanımız MYO ve 1632 çalışanımız da lise mezunudur.

Kuruluşumuzda, mavi yakalı çalışanlarımızın tamamı sendikaya kayıtlıdır. Çalışanlar işçi temsilcileri ile çeşitli ortam ve kurullarda temsil edilmektedir.